Categorized | Announcements

Final Year Appearing & Final Year Ex. Students Backlog Examination Summer 2020

Final Year Appearing & Final Year Ex. Students Backlog Examination Summer 2020

Only Final Year regular and Ex. Students  of DNC  ; who are having any backlog of previous Semester Subject Examination (UG- Sem-III, IV & V, PG – Sem-I, II & III ) should register for the Offline or Online Examination of backlog papers.  All the backlog subject examination will be conducted in Online/Offline mode from 15 to 25 September, 2020.

Those students of Final year appearing or Final Year Ex-students who had submitted backlog Examination form to the University are eligible for these exams.

Students can appear for these examinations through online or offline mode.

The link of online exam will send to the students before examination and displayed on the college website. The online paper will start at the time of examination as per the time table.

The offline examination will be conducted on the same time as per time table in the college premises by following all government regulations.

The Examination of Final Semester i.e. Semester-VI of UG students and Semester-IV of PG students will be conducted by RTMNU as per University Time Table.

Click on Below Streams & Semesters, as follows;

B.A Sem III

B.A Sem IV

B.A Sem V

B.Com Sem III

B.Com Sem IV

B.Com Sem V

धनवटे नॅशनल कॉलेज चे फ़क्त Final Year regular & Ex. विद्यार्थी  (UG- Sem-III, IV & V PG – Sem-I, II & III )   ज्यांचे मागील सत्रातील विषय  अनुत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे बॅकलॉग विषयांची परीक्षा महाविद्यालय स्तरावर ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने दि १५ ते २५ सप्टेंबर, २०२० या कालावधीत घेण्यात येणार आहे.

महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यां च्या सोयीसाठी ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन परीक्षेची व्यवस्था केलेली आहे.

ऑनलाईन परीक्षेची लिंक परीक्षेच्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात परीक्षेचा फॉर्म भरलेला आहे तसेच रेजिस्ट्रेशन केलेले आहे त्यांना SMS द्वारे तसेच महाविद्यालयाच्या वेबसाइट वर प्रकाशित केला जाईल.

ऑफलाईन परीक्षा महाविद्यालयात सरकार द्वारे निर्गमित केलेले सर्व नियम पाळून घेण्यात येणार आहे.

ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन परीक्षा वेळापत्रकानुसार ठराविक वेळेत घेण्यात येणार आहे तसेच ऑनलाईन परीक्षा सादर वेळेतच चालू होईल व बंद होईल. त्या वेळेनंतर परीक्षा देता येणार नाही.

फायनल सत्र म्हणजेच UG  चे सत्र VI आणि PG चे सत्र IV ची परीक्षा विद्यापीठ त्यांचा वेळापत्रकानुसार घेणार आहे

Leave a Reply